top of page

Splošni pogoji poslovanja Pravo 101

pravo101-blue_3x.png

Datum začetka veljavnosti: 21.4.2022

 

Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p.

 

 

Osnovni podatki podjetja

Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p. (V besedilu splošnih pogojev poslovanja: Pravo 101)

 

Dražgoška ulica 7

4000 Kranj

 

Matična številka: 9016716000

 

Davčna številka: 60966343

 

Glavna dejavnost: 69.103 (Dr. Pravne dejavnosti)

 

IBAN: SI 56 0700 000 3781 926

 

Telefonska številka: 031 616 298

 

Elektronska pošta: info@pravo101.si

 

Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p. je vpisan v Poslovni register Slovenije in ni zavezanec za DDV.

Stranke, uporaba in veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. člen – Strinjanje ob nakupu

Ob nakupu storitve, ki jo ponuja Pravo 101, se v celoti strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. Nakup storitve brez strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja ni mogoč. 

2. člen - Uporaba

1) Splošni pogoji poslovanja  se uporabljajo izključno za vse pogodbe, sklenjene med potrošnikom in podjetjem Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p (v nadaljevanju Pravo 101).

 

2) Splošni pogoji poslovanja ne veljajo za pogodbe sklenjene med podjetjem Pravo 101 in drugimi podjetji. 

 

3. člen - Veljavnost

 

Splošni pogoji veljajo za vse storitve ponujene preko spletnih mest  https://www.pravo101.si in https://www.facebook.com/pravo101 in storitve, ki jih Pravo 101 ponuja v kakršnikoli drugi tržni obliki. 

 

4. člen - Stranka

 

Ponudnik in pogodbeni partner storitev objavljenih na spletnih mestih je Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p.

 

5. člen – Sprememba splošnih pogojev

 

1) Pravo 101 ima pravico kadarkoli spremeniti splošne pogoje poslovanja.

 

2) V primeru spremembe se novi splošni pogoji poslovanja uporabljajo od dne njihove objave. 

 

6. člen – Pogodbeni jezik

 

1) Pogodbeni jezik je Slovenščina.

 

2) Stranki kot pogodbeni jezik lahko uporabljata drug jezik, v kolikor je to vzajemno izrecno dogovorjeno v pisni obliki.

 

Sklenitev pogodbe

 

5. člen – Najmanjša starost stranke

 

1) Pogodbo lahko samostojno sklene izključno oseba z dopolnjenim 15 letom starosti.

 

2) Če stranka pogodbe še ni dopolnila 15. leta starosti, pogodbo v njenem imenu lahko sklene njen zakoniti zastopnik (starši, skrbniki ali druge zakonsko pooblaščene osebe)

 

6. člen – Trenutek sklenitve pogodbe

 

1) Pogodba je sklenjena v trenutku, ko Pravo 101 v kakršni koli obliki prejme naročilo ponujene storitve. 

 

2) V primeru dogovora o opravljanju storitve, katere čas in kraj nista določena v ponudbi (npr. individualno učenje), je pogodba sklenjena v trenutku, ko se stranki dogovorita o o času in kraju izvajanja storitve. 

 

 

Cene in plačilo

 

7. člen – Način in oblika plačila

 

1) Stranka po prejemu računa poravna obveznost z nakazilom na transakcijski račun SI 56 0700 000 3781 926 ali osebno pooblaščeni osebi Pravo 101.

 

2) Plačilo v drugih oblikah ali na drug način ni mogoče. 

8. člen – Valuta cen

 

Cene ponujenih storitev so končne in izražene v evrih.

 

9. člen – Valuta plačila

 

Plačilo storitve je možno izključno v evrih.

 

10. člen – Nedoločene cene in urna postavka

 

1) Če končne cene ponujene storitve ni mogoče izračunati vnaprej (npr. individualno učenje), se ta izračuna kot seštevek ur opravljene storitve. 

 

2) Cena ure izvajanja storitev je 40 evrov. 

 

3) Ura v prejšnjem odstavku pomeni šolsko uro – 45 min.

 

4) Stranki pogodbe se lahko s pisnim dogovorom dogovorita za drugačno urno postavko. 

 

11. člen – Odstop od pogodbe zaradi neplačila storitve

 

1) V kolikor naročnik storitve obveznosti plačila ne poravna do dne pričetka izvajanja storitve ima Pravo 101 pravico enostransko odstopiti od pogodbe. 

 

2) Naročnik je v tem primeru dolžan poravnati vse stroške, ki izhajajo iz vzajemne pogodbe in so podjetju Pravo 101 nastali do trenutka odstopa od pogodbe.

 

3) V prejšnjem odstavku omenjeni stroški lahko vključujejo stroške najema prostora za učenje, stroške učnega materjala in druge stroške povezane z izvajanjem posamične storitve. 

 

Pritožbeni postopek

 

12. člen – Način pritožbe in naslov za pritožbo

 

1) Pritožbe povezane z izvajanjem storitev Pravo 101 posredujte pisno z elektronsko ali fizično pošto.

 

2) Elektronska pošta: info@pravo101.si

 

3) Fizična pošta: Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič s.p., Dražgoška ulica 7, 4000 Kranj

 

13. člen – Čas odgovora na pritožbo

 

1) Pravo 101 na pritožbo odgovori v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 14 dni. 

 

2) Odgovor na pritožbo prejmete v enaki obliki, kot ste pritožbo posredovali.

 

 

Odgovornost za stvarne napake

 

14. člen - Pomen izraza stvarna napaka

 

Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet  

2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki je bila prodajalcu znana

3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane

4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila

 

15. člen – način obvestila o stvarni napaki

1) O stvarni napaki mora stranka Pravo 101 obvestiti skladno s pravili o pritožbenem postopku določenimi v prejšnjem poglavju teh splošnih pogojev poslovanja.

 

2) O stvarni napaki lahko stranka obvesti tudi neposredno pooblaščenega predstavnika podjetja Pravo 101, pri čemur mu mora ta izdati potrdilo o prejemu obvestila.

 

16. člen – Rok za obvestilo o stvarni napaki

 

O stvarni napaki mora stranka Pravo 101 obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je napako odkril.

 

17. člen – Vsebina obvestila o stvarni napaki

 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in podjetju Pravo 101 omogočiti, da stvar pregleda. 

 

18. člen – Rok za uveljavljanje stvarne napake

 

1) Pravo 101 ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokaže po poteku dveh let, odkar je bila stvar izročena.

 

2) Če je predmet pogodbe med podjetjem Pravo 101 in potrošnikom rabljena stvar, Pravo 101 ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

 

19. člen – Možnosti v zvezi s stvarno napako 

 

Stranka, ki je Pravo 101 pravilno obvestila o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • Odpravi napako na blagu ali

  • Vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

  • Blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

  • Vrne plačani znesek

20. člen – Možnosti v zvezi z nepravilo opravljeno storitvijo

 

1) Stranka ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od podjetja Pravo 101 zahtevati, da:

  • Odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

  • Vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

  • Ponovno opravi storitev ali

  • Vrne plačani znesek.

 

2) Nepravilnost izvedbe storitve lahko predstavlja zgolj tehnično in organizacijsko nepravilnost. 

 

3) Nepravilnost v zvezi z vsebino predavanja ni mogoča, saj predavanje predstavlja strokovno izraženo stališče predavatelja. 

 

21. člen – Pravica zahtevati povrnitev škode

 

1) Stranka ima pravico zahtevati povrnitev škode, ki mu nastane zaradi stvarne napake ali nepravilno opravljene storitve.

 

2) Stranka mora škodo izkazati v skladu z veljavnimi zakoni in sodno prakso. 

 

21. člen – Čas za odgovor na zahtevo

 

Pravo 101 mora pisno odgovoriti stranki na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

 

Trajanje pogodbe in odstop od pogodbe

 

22. člen – Čas trajanja pogodbe

 

Čas trajanja pogodbe je odvisen od posamičnega primera sklenjene pogodbe

 

23. člen – Odstop od pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga

 

1) Potrošnik ima pri nakupu preko spletnih mest pravico (razen primerih navedenih v nadaljevanju), da v 14 dneh od sklenitve pogodbe obvesti Pravo 101, da odstopa od pogodbe. 

 

2) V primeru odstopa od pogodbe, skladno s tem členom splošnih pogojev poslovanja, potrošniku ni potrebno navajati razlogov za odstop od pogodbe

 

24. člen – Oblika sporočila o odstopu od pogodbe

 

Potrošnik mora obvestilo posredovati v obliki določeni v poglavju o pritožbenem postopku, določeni v teh splošnih pogojih poslovanja ali na predvidenem obrazcu, ki je priloga tem splošnim pogojem poslovanja. 

 

25. člen – Nemožnost odstopa od pogodbe

 

1) Potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe o opravljanju storitev, če podjetje Pravo 101 storitev v celoti izpolni.

 

2) Potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe, če je predmed prodaje avdio- ali videoposnetek in je potrošnik odprl varnostni pečat.

 

3) Potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja. 

 

 

26. člen – Plačilo sorazmernega dela v primeru delne izvedbe storitve

 

1) V primeru odstopa od pogodbe v času, ko se storitev že delno izvede, stranka plača sorazmeren del opravljene storitve. 

 

2) Kot sorazmeren del opravljene storitve se šteje tudi potreben čas za pripravo učne snovi, ki je potrebna za izvedbo predavanj. 

 

27. člen – Priporočilo v zvezi z obliko uveljavljanja odstopa

 

Uveljavljanje pravice odstopa od pogodbe je dolžan izkazati potrošnik, zato priporočamo pisno obliko obvestila o odstopu od pogodbe.

 

 

28. člen – Vrnitev 

V primeru odstopa od pogodbe opredeljenega v tem poglavju, Pravo 101 potrošniku vrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je potrošnik uporabil pri nakupu, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva. 

Veljavno pravo

 

28. člen – Kraj izpolnitve

 

Kraj izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti je Kranj.

 

29. člen – Uporabno pravo

 

Pogodbo se razlaga v skladu s slovenskim pravom. 

 

30. člen – Neveljavnost posameznih členov

 

1) Če so posamezne določbe splošnih pogojev poslovanja neveljavne ali postanejo neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil splošnih pogojev poslovanja. 

 

2) Stranke se zavezujejo, da bodo neveljavna pogodbena določila nadomestile s takšnimi, ki so jim po smislu in namenu najbljižje.

 

31. člen – Razlaga splošnih pogojev poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja se razlagajo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Obligacijskim zakonikom in sodno prakso uveljavljeno na tem področju.

 

32. člen – Naslovi poglavji

 

Naslovi poglavji in določb služijo izključno preglednosti splošnih pogojev poslovanja in se ne uporabljajo za razlago določb.

 

Sodno in izvensodno reševanje sporov

 

33. člen – Nepriznavanje izvajalcev izvensodnega reševanja sprov

 

Pravo 101 ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

34. člen - Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

35. člen - Krajevna pristojnost sodišč

 

Za reševanje sporov nastalih iz te pogodbe je krajevno pristojno sodišče v Kranju.

Kranj,

Pravo 101, Vid Indihar Veličkovič, s.p.

bottom of page